carlesllonch
.net
     2052
viatge a Zanbiose
      tant com estime la terra...
post ignis
cabanyal Views 2008-2018
                           lleida03/11
animus iocandi
  street readymade
                              patrioflexia
     acupuntura urbana       
   circumval·lar el paisatge
to Oasis
           looking for dissent
mahagonny
       shade and shelter
  figure and backgrounds
                                  sonata (op. 2)
              restauració d’estil
    spontanius
                      fites

   <<<<>>>>


Sonata (opus 2)

Assaig visual en el que es descriu la ciutat de Dubai mitjançant l'acumulació d'anècdotes articulades en una estructura musical. Els clips capturats en el devenir dels recorreguts ordinaris es converteixen en elements que substitueixen les frases i els temes de la forma sonata tradicional.
cast / cat